• ak parti
  • abdulah çoban
  • taşhan avm

"1.Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sonuç bildirgesi açıklandı

Üsküdar Üniversitesi ve Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından "1.Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlendi.

  • 04 Aralık 2017 15:01
  • A
  • A
Üsküdar Üniversitesi ve Harran Üniversitesi (HRÜ) tarafından "1.Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, HRÜ Fen Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi’de gerçekleştirilen kongreye yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda bilim insanı katıldı.
 
I. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ
Harran ve Üsküdar Üniversiteleri tarafından 30 Kasım-02 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’da I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi düzenlendi. Bu kongrede tebliğler altı ana başlık altında sunulmuştur:
 
• Kur’an ışığında yaratılış gerçeğinin değerlendirilmesi
• Müspet bilimler ışığında yaratılış gerçeği
• Evrimci görüşün sorgulanması
• Yaratılışın gaye ve hikmetleri, Yaratıcıyı tanıma ve anlama
• Ders kitapları müfredatının yaratılış gerçeği açısından değerlendirilmesi
• Basın, medya ve belgesellerde yaratılış gerçeğine bakış
 
Kongrede; Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Astrofizik, Sosyoloji, Dinler Tarihi, Temel İslam Bilimleri, Biyoloji, Jeoloji, Felsefe, Tıp, Ziraat, Eczacılık, Dil Bilimi, Paleontoloji, Antropoloji, Eğitim, Psikoloji, Sümeroloji, Fizik ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yurtiçinden ve yurtdışından 10 ülkeden kendi sahasında otorite olan bilim insanları tarafından 137 tebliğ sunulmuş ve değerlendirilmiştir. 
Yaratılış konusunda; Fen, Sosyal ve Din bilimleri alanındaki insanların, din ve bilim konusunda aynı masa etrafında konuşmaları bilim tarihinde ilklerden birisi olmuştur.
 
Bu tebliğler ışığında dile getiren konular özet olarak aşağıda verilmiştir.
 
1. Yaratılış, küllidir, umumidir. Bütün varlıkların teşkilini içerisine alır.  Yani, Cenab-ı Hak bir varlığı tedrici tekâmül kanununa tâbi tutarak zaman içerisinde kemale erdirdiği gibi, ani ve def’i olarak bir anda da yaratır. 
2. İslam dini gerçek bilimle çatışmaz. “Din ayrı bilim ayrıdır” düşüncesi pozitivist felsefenin ürünüdür. Onları böyle bir kanaate götüren, Hıristiyan dininin geçmişteki uygulamalarıdır. Bir başka ifade ile bilimin ayrı, dinin ayrı hakikatleri olamaz. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur’an da, Allah’ın Kelam sıfatının eseridir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine, Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir.
3. İnsan ve kâinatı anlamada fizik ve metafiziğin birlikte verilmesinin gerekli olduğu üzerinde durulmuştur. Bilimde tek başına sebep-sonuç ilişkisinin ele alınması, kâinatı ve insanı anlamak için yeterli olmayıp, bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Bu da metafizik düşünceyle mümkündür. Dünyadaki eğitim sistemlerinin büyük bir kısmı yaklaşık iki yüz yıldır pozitivist felsefî görüşe göre şekillenmiştir. Böyle bir eğitim sisteminde insanda ruhun varlığı dikkate alınmamaktadır. İnsan madde ve manasıyla bir bütündür. Metafizik, eşyanın içine ve ötesine nüfuz ederek bilimi tamamlar. 
4. İlmî metotlarla elde edilen bilgiler, tesadüf ve sebeplerle değil “manay-ı harfi”, yani tevhidi bakış açısı ile verilmelidir. Bilim dili olarak, kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalıdır.
5. Evrim ve yaratılış konusunda bir kavram kargaşası ve bilgi kirliliği vardır. Herkesin evrimden anladığı ve kastettiği farklıdır. Evrim kelimesi; Tekâmül, Tebeddül, Tegayyür, Tahavvül ve Evolusyon gibi otuza yakın tabir ve terim yerine kullanılmaktadır. Bunlardan Tekâmül, Tebeddül, Tegayyür ve Tahavvül gibi tabirler, değişimi, başkalaşmayı ve farklılaşmayı ifade etmektedirler. Bunlar teori değil birer kanundur. Ancak bir türden bir başka türün tesadüfen meydana geldiğini ifade eden Evolusyon manasındaki evrim ise herhangi bir delile dayanmayan felsefi bir görüştür. Bu bakımdan evrim ve yaratılış terminolojisi hazırlanması zarureti vardır.
6. Evolüsyon manasındaki evrim için ileri sürülen görüşlerin yeterli bilimsel dayanağının bulunmaması sebebiyle eğitim ve öğretim kurumlarında “Evrim teorisi” yerine “Evrim görüşü” ifadesinin kullanılması uygun görülmüştür.
7. Evrim ve yaratılış kavramlarının farklı şekilde anlaşılmasının diğer bir sebebi de ilah telakkisindeki farklılıklardır. Bu konuda bazı bilim insanları arasında genelde şöyle bir anlayış vardır: Bir varlığın meydana geliş sebebi biliniyorsa, bu varlık Allah’ın eseri değildir. Onlara göre Allah, ancak ilmen varlık sebepleri ve mahiyetleri açıklanamayan varlıkların sahibidir. Halbuki, Allah sebepleri kudretine perde etmiştir. Sebeplerin plan program tasarım gücü yoktur. Akıl ve irade, ilim ve maharet ve yaratma sıfatlarına sahip değillerdir.
8. Biz bilimde pozitivist felsefenin değerlerine tabi olmak mecburiyetinde değiliz. Biz kadim kültür ve medeniyetimizin küllenmiş değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Biz artık bundan sonra fiziki düşüncenin yanında metafiziği de bilimsel bilgi olarak değerlendireceğiz. Fen ve felsefeden elde ettiğimiz verileri kendi medeniyetimizin değerleriyle yorumlayacağız. Bu bizim hem sorumluluğumuz ve hem de asli vazifemizdir. Batının fen ve tekniği zaten bizim malımızdı. Onu alıp, ona ruh ve mana vereceğiz. Böylece her şeyin hakikati ve yaratılış gaye'si ortaya çıkacak. Böylece insan tekrar eşref-i mahlukat seviyesine yükselecektir.
9. Kainattaki varlıkların yapılarını ve harikalıklarını ortaya koyan “belgesellerde kültürümüze uygun bir mananın ve dilin kullanılmasının gerekliliği” dile getirilmiştir.
10. “Uluslararası Yaratılışı Araştırma dergisinin” çıkarılması tavsiye edilmiştir. 
11. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin, Harran Üniversitesi ile Üsküdar Üniversitesi’nin himayelerinde kurulacak olan “Yaratılış Araştırma Merkezi” organizasyonunda her yıl yapılması uygun görülmüştür.
 
I.Uluslararası
Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi
Bilim Kurulu