Reklam 10 saniye içinde kapanacak. Reklamı geçmek için tıklayın.

7061 Sayılı kanunla yapılan değişiklikler

ABDULBAKİ AKBAL 08.02.2018


05/12/2017 ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kamuoyunda sıkça kullanılan adıyla (Torba Yasa) birçok kanunda değişiklik yapmakla birlikte özellikle vergi kanunlarında getirmiş olduğu birçok yenilikle önem arz etmektedir.
 
Söz konusu kanun ile 6183 sayılı Amme alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır. İşbu yazımızda mezkur kanunlarında yapılan değişikliklere değinilecektir.
 
KDV İADESİ
İmalat sanayii yatırımları üzerindeki katma değer vergisinden kaynaklı finansman yükünü gidermek amacıyla bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları dolayısı ile yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi uygulaması 2018 yılında da sürdürülecektir.
 
ENGELLİLERE ÖTV İSTİSNASI
Engellilere sağlanan özel tüketim vergisinden istisna 87.03 tarife pozisyonunda sınıflandırılan binek aracı bütün vergiler dahil olmak üzere 200.000 TL ile sınırlandırılmıştır.
 
 İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Hizmet erbabının bir kısmının ücretlerinin 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 1.404,06 TL’nin altına düşmesi nedeniyle ücretlerinde meydana gelen azalış telafi edilmiştir.
 
ELEKTRONİK TİCARETTE KDV SORUMLUSU
Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki nihai tüketicilere hizmet sunanlara KDV (Katma Değer Vergisi)bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getirilmiştir.
 
KOOPERATİFLERDE ORTAK DİŞİ İŞLEM
Kooperatiflerde ortak dışı işlemler tanımlanmış, kooperatiflerin faaliyetlerinin icrasına mahsus olarak iktisap ettikleri demirbaş, makine teçhizat, taşıt vb. maddi duran varlıkların ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkarmaları halinde ortak dışı işlem olarak kabul edilmiştir.
 
KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 5/1-e İSTİSNASI
Kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan %75 kazanç istisnası oranı %50’ye düşürülmüştür.
 
KURUMLAR VERGİSİ 5/1-f İSTİSNASI
Bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisna oranı taşınmazlar için %50, diğer kıymetler için %75 olarak belirlenmiştir.
 
KURUMLAR VERGİSİ ORANI
Kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerinde % 22 olarak uygulanacaktır.
 
YATIRIM TEŞVİKLERDE SÜRE UZATIMI
2017 yılında yapılan imalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamındaki yatırım teşviklerinden daha yüksek oranlarda faydalanılmasına imkan veren düzenlemenin 2018 yılında da uygulanmasına imkan sağlanmıştır.
 
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ARTIŞI
Elektronik haberleşme hizmetlerinin tamamı % 7,5 oranında özel iletişim vergisine tabidir.
 
GÖTÜRÜ GİDER ORANINDA DEĞİŞİKLİK
Gayrimenkul sermaye iratlarına yönelik olarak mükelleflerin gerçek giderlerine karşılık olmak üzere hasılatlarının % 25’i oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı % 15’e düşürülmüştür.
 
FİNANSAL KİRALAMA VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE DEVİR VE TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI
Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devir ve teslimlerinde tanınan katma değer vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerine yapılan devir ve teslimlerde de sağlanmıştır.
 
BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ İSTİSNASI
Sadece Türkiye’de kurulu bulunan borsalarda gerçekleştirilen değil, tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar banka ve sigorta muamelelerinden istisna edilmiştir.
 
KAYNAKÇA :
-Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
-7061Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”
 
 
Günün Sözü: “Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler.” (KREZÜS)
 
 Abdulbaki AKBAL
Denetçi-S.M. Mali Müşavir
bakiakbal47@hotmail.com