Tahiroğlu, Yeni Türk Ticareti Kanunu hakkında uyardı

Mardin Müsiad Şube Başkan yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Mesut Tahiroğlu, Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

04 Temmuz 2012 Çarşamba 11:41 < GÜNCEL
Nusaybinim.com Haber Servisi
Mardin Müsiad Şube Başkan yardımcısı Bilgisayar Mühendisi Mesut Tahiroğlu, Temmuz ayı itibariyle yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre  şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
   
Yukarıda da açıkça görüleceği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlere web sitesi hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Söz konusu web sitesinde ise bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunu Maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
1) Şirketin sicil numarası
2) Ticaret Unvanı,
3) İşletmenin Merkezi,
4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı
5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.
  
İşte bu noktada Web sitesinin hazırlanması tek başına yeterli değildir. Bununla beraber web sitesinde bazı duyuruların yapılmasını ise Kanun zorunlu hale getirmiştir.  Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.
•Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak. (Md.171)
•Bölünen şirketler alacaklarını internet sitesinde ilan edeceklerdir.(Md.174)
•Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılır.(Md.198)
•Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.(Md.353)
•Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu internet sitesinde ilan olunur.(Md.359)
•Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.(Md.399)
•Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.(Md.414)
•Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı internet sitesinde ilan olunur.(Md.420)
•Genel kurul tutanağı internet sitesinde ilan olunur.(Md.422.)
•Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.(Md.428)
•İptal ve butlan davaları internet sitesinde ilan olunur(Md.448)
•İptal ve butlan davasına ilişkin mahkeme kararı internet sitesinde ilan olunur.(Md.450)
•Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.455)
•Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.460)
•Yeni pay alma ile ilgili karar internet sitesinde ilan olunur.(Md.461)
•Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa yapılan ihtar internet sitesinde ilan olunur.(Md 482-483.)
•Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması kararı internet sitesinde ilan olunur.(Md.486)
•Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin kararlar internet sitesinde ilan olunur.(Md.524)
•Alacaklıların çağrılması ile ilgili bildiri internet sitesinde ilan olunur.(Md.541)
İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar;
 
Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
 
Konunun oldukça ciddi olduğunu hatırlatır, firma sahiplerinin/yetkililerinin  her hangi bir cezai yaptırımlarla  karşılaşmamaları  için  yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususların alt yapı hazırlıklarının yapılması gerektiğini tavsiye ederiz.
16854 defa okundu.
DÖVİZ KURLARI
USD 4.7275     EURO 5.4833     IMKB 95057     ALTIN 192,737