2021 yılında uygulanacak vergi cezaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl için "yeniden değerleme" oranının yüzde 9,11 olduğunu açıkladı. Buna göre, vergi ceza ve harçlara yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) oranında zam olarak yansıtıldı. 
  

 Vergi, hepimizin malumu kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Anayasamızın 73. maddesine göre herkes, kamu giderlerinin karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

 

Ülke içinde yaşayan tüm kişi ve kurumlar, devletin sunmuş olduğu adalet, güvenlik, eğitim sağlık gibi tüm hizmetlerden yararlanır. Dolayısıyla aynı ülkede yaşayan ve bu hizmetlerden yararlanmanın bir bedeli olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Vergi ödemek ülke içinde yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biri olmalıdır. Vergi ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi usul ve esasları ile yerine getirilmediğinde uygulanacak olan cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunumuz tarafından düzenlenmiştir. 

2020 yılının 29 Aralık ayında yayınlanan genel tebliğinde uygulanacak vergiler, cezalar ve vergi uygulamalarında esas alınacak tutarlar netleşti. 

 

FATURA VERMEME VE ALMAMANIN CEZASI 

Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır.  

2021 yılında düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 380 lira.   

Fatura düzenlememe fiili için var olan alt sınır yanında, bir de üst sınır var. 2021 yılında toplam ceza üst sınırı 190.000 lira.   

Vergi Usul Kanunu, fatura vermeyenler ile almak zorunda olmasına rağmen fatura almayanları aynı ölçüde cezalandırıyor. Yukarıdaki cezalar fatura almayanlar için de geçerli.  

Gerçek kişi tüketiciler, Vergi Usul Kanunu’nda fatura almak zorunda olanlar arasında sayılmış değil. Buna rağmen, fatura almayanlara uygulanacak cezaların düzenlendiği maddede, fatura almayan tüketiciler için de özel usulsüzlük cezası öngörülmüş. Bunlara kesilecek ceza, yukarıda fatura almak zorunda olanlar için ifade edilen cezanın beşte biri kadar.  

Bu arada, fatura düzenleme sınırını da hatırlatmak gerekirse, 2021 yılında geçerli olan tutar 1.500 lira.  

  

LEVHA BULUNDURMA ZORUNLULUĞUNA UYULMAMASI CEZASI 

Levha bulundurma veya asma zorunluluğuna uymayanlara 2021 yılında verilecek ceza 380 lira.    

  

MUHASEBE STANDARTLARINA UYULMAMA CEZASI 

 

Muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 2021 yılında kesilecek ceza tutarı 9.000 lira. 

  

USULSÜZLÜK CEZALARI 

 

Beyannamelerin verilmemesi, defter tutulmaması, tutulan defterlerin noksan, usulsüz veya karışık olması, istenen kayıt nizamına uyulmaması, bildirimlerin zamanında yapılmaması,  defterlerin zamanında tasdik ettirilmemesi veya hiç tasdik ettirilmemiş olması gibi suçlar için 2021 yılında kesilecek usulsüzlük cezaları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:  

 

Birinci derece

Usulsüzlükler (TL) 

İkinci derece

Usulsüzlükler (TL) 

 Sermaye şirketleri 240 130 
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıftüccar ve serbest meslek erbabı 140  70

 

 

 

 

 

 

 

TAHSİLAT VE ÖDEMELERİNİ BANKALAR VE FİNANS KURUMLARI ÜZERİNDEN YAPMAYANLARA UYGULANACAK CEZA 

Tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri kuruluşlar aracılığıyla yapmayan sermaye şirketlerinden her birine, her bir işlem için 2.500 liradan az olmamak üzere, işleme konu  tutarın %5’i oranında özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir yılda kesilecek ceza tutarı 1.900.000 lirayı geçemiyor.  

   

DİĞER BAZI FİİLLER NEDENİYLE KESİLECEK CEZALAR 

İstenen bilgileri vermeyenler, yetkililerce istenen defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeyenler ve elektronik ortamda beyanname vermeyenlere uygulanacak ceza tutarları aşağıda.  

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı 2.500 TL
İkinci sınıf tüccarlar  1.300 TL 

 

 

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 gün içinde verilmesi halinde onda bir  (1/10) oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise beşte bir (1/5 )oranında uygulanıyor. 


Günün Sözü :”Akıl paraşüt gibidir. Sadece açıldığında iş görür.” (Thomas  Dewar)
 
Abdulbaki AKBAL 
S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi