4’üncü dönem geçici vergi kaldırıldı 

Sevgili okurlarım, ge­çi­ci ver­gi, ger­çek usul­de ver­gi­len­di­ri­len ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri­nin cari ver­gi­len­dir­me dö­ne­mi­nin ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si­ne mah­su­ben üçer ay­lık ka­zanç­la­rı üze­rin­den he­sap­la­na­rak  öde­nen bir pe­şin ver­gi uy­gu­la­ma­sı­dır. 
 
 
 
Ger­çek usul­de ver­gi­len­di­ri­len ti­ca­ri ka­zanç sa­hip­le­ri, ser­best mes­lek er­ba­bı ve ku­rum­lar ver­gi­si mü­kel­lef­le­ri cari ver­gi­len­dir­me dö­ne­mi­nin ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­si­ne mah­sup edil­mek üze­re ge­çi­ci ver­gi öde­mek zo­run­da­dır­lar. Adi or­tak­lık­lar,  ko­lek­tif şir­ket­ler ve adi ko­man­dit şir­ket­ler, or­tak­lık ola­rak ge­lir veya ku­rum­lar ver­gi­si  mü­kel­le­fi ol­ma­dık­la­rın­dan ge­çi­ci ver­gi mü­kel­le­fi de­ğil­ler­dir. An­cak adi or­tak­lık­lar ile kol­lek­tif şir­ket­ler­de or­tak­la­rın, ko­man­dit şir­ket­ler­de ko­man­di­te or­tak­la­rın elde et­tik­le­ri ka­zanç­lar ge­çi­ci ver­gi­nin ko­nu­su­na gir­mek­te­dir. 
 
 
 
TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmeler ve verilen Kanun Teklifi ile kabul edilen maddeye göre; Gerçek Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi Mükellefleri için; 4. Dönem Geçici Vergi kaldırıldı. Kanun teklifiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaptığı etki analizine göre 2020 yılı 4. geçici vergi dönemi itibariyle 2.1 milyonu gelir 966 bini kurumlar vergisi mükellefi olmak üzere yaklaşık 3.1 mükellef düzenlemeden etkilenecek. Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyan ve Ödeme sürelerinin bir ay öne çekilmesine ilişkin plan ve bütçeden geçen teklif metinden çıkarılmıştır. 
 
 
Buna göre, Gelir Vergisi Beyannameleri Mart ayında, Kurumlar Vergisi Beyannameleri de eskiden olduğu Nisan ayında verilecektir. Gelir Vergisi Ödemeleri Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte yapılabilecektir. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin ödemesi ise; Nisan ayı içinde tek taksit olarak yapılacaktır. 
 
 
 
Gerçek Usulde Vergilendirilen; Ticari Kazanç sahipleri ile Serbest Meslek Erbapları için, 2022 Takvim Yılına ait 4’üncü dönem geçici vergi beyannamesi dahil olmak üzere kaldırılmıştır. 2021 yılı için son defa olarak 17.02.2022 tarihine kadar verilmesi gerekir. 
 
 
Dolayısı ile 2022 Takvim Yılına ait 4’üncü Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi de kaldırıldı. Bunu karıştırmamak gerekir. 2021 yılına ait 4’üncü dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi için son defa olarak 17.02.2022 tarihine kadar verilecektir. 
 
 
 
Ticari  kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümleri uyarınca ilgili hesap döneminin ilk dokuz ayı için belirlenen üçer aylık dönem kazançları üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan yüzde 15 oranında geçici vergi öderler. 
 
 
 
Günün Sözü :”Camiye siyaset girerse ibadet, yargıya siyaset girerse adalet kalmaz.” 
(S. Demirel) 
 
 
Abdulbaki AKBAL 
S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi