Basit usul mükelleflerine muafiyet mi geliyor ? 

Kiymetli okurlarım, Cumhurbaşkanı tarafından 13 Mart 2021 tarihinde açıklanan “Ekonomi Reform Paketi” içinde geliri düşük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Bu düzebleme 2021 yılı sonuna doğru yasalaşması bekleniyor. Amaç; basit usulde vergilendirilen berber, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, terzi ve tamirci, kuaför, tornacı çay ocağı gibi yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasını öngören düzenlemenin yıl sonunda yasalaşması,  ve bu düzenlemenin 2022 başında yürürlüğe girmesi planlanıyor. 
 
 
 
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ve bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca mevzuat çalışmaları sürdürülen düzenlemenin yıl sonunda yasalaşması, halinde kanun değişikliği kapsamında basit usulde vergilendirmenin kaldırılmasının öngörülmediği, kapsama giren kesimlerin vergi beyannamesi vermeyeceği ve vergi ödemeyeceği kaydedildi. Basit usül kapsamındaki esnafın muhasebe kayıtlarında ise değişiklik yapılmasının beklenmediği ifade edildi. Buna göre kapsamdaki esnaf, meslek kuruluşlarından temin ettiği belgelerle ticarete devam edebilecek, gider ve mal alış belgelerini defter beyan sisteminde kayıt altına almayı sürdürecek. 
 
 
 
Meclisin açılmasına az bir süre kala yeni bir vergi düzenlemesi içeren yasa teklifinin Meclise sunulacağı ve bu teklifin en düzenlemesinin basit usullerde yıllık satışları 240 bin Türk lirasını aşmayan basit usulde vergilendirilen mükelleflere muafiyet getirilmesi kamuaoyuyla paylaşılmıştı. 
 
Bilindiği  gibi basit usule tabi olmak ile işle ilgili genel ve özel şartlar aranmaktadır. 
 
 
 
Gelir Vergisi Kanunun 47. Maddesine göre basit usule tabi olmanın genel şartları; 
 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 
 
 
 
2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 12.000 Türk Lirasını, diğer yerlerde 7.600 Türk Lirasını aşmamak.
3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi olmamak. 
 
2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. 
 
 
 
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır; 
 
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 150.000 Türk Lirasını veya yıllık satışları tutarının 240.000 Türk Lirasını aşmaması, 
 
2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 76.000 Türk Lirasını aşmaması, 
 
3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 76.000 Türk Lirasını aşmaması. 
 
 
 
Tekele tabi maddelerle, damga pulu,milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca  belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. 
 
 
 
Basit usule tabi olan mükellefler defter tutmaz, vergi tevkifatı yapmaz,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermez (sigortalı çalışanları olanlar hariç)vergi beyannamesi vermez ve geçici vergi ödemez, teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisnadır. Amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları da dikkate alınmaz. 
 
Günün Sözü: “Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynısıdır. Başsız  beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz.” (Hz. Ali) 
 
 
 
Abdulbaki AKBAL 
S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi