Değerli Konut Vergisi 

Değerli okuyucularım, 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete'de Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

 

Beyanname, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 2020 yılı için 5.000.000 TL'yi aştığı yılı takip eden yılın (2021 yılının)  Şubat ayının 20'nci günü sonuna kadar (2021 yılında 22 Şubat günü sonuna kadar) verilecek ve vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk edilecektir. 

 

Bu Tebliğ ile değerli konut vergisi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanan tutarı (2020 yılı için 5.000.000 TL) aşması halinde, bu durumun gerçekleştiği tarihi takip eden yılın başından itibaren değerli konut vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. 

 

Buna göre, bina vergi değeri 2020 yılında 5.000.000 TL’yi aşan mesken nitelikli taşınmaz sahipleri değerli konut vergisinin mükellefidir ve 2021 yılında değerli konut vergisini beyan edip ödeyeceklerdir. 

 

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan itibaren başlayacaktır, değerli konut vergisi beyannamesi de takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecektir. 

 

Değerli konut vergisi kanununa göre, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir. 

 

Örneğin, değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazı 2021 yılı içerisinde satın alan kişinin mükellefiyeti takip eden yıldan itibaren başlayacak ve beyanname 2022 yılı Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar verilecektir. 

 

-Matrah ve nispet 

Verginin matrahı, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesi hükmüne göre belirlenen “bina vergi değeri” olacaktır. (Vergi değeri; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için takdir olunan birim değerlere göre tespit edilecek arsa payı toplamından oluşur.) 

 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 2021 yılı için; 

- 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (Binde 3) 

- 7.841.001 TL ile 10.455.000 TL arasında olanlar (Binde 6) 

- 10.455.001 TL’yi aşanlar (Binde 10), 

oranında vergilendirilecektir. (Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.) 

 

- Vergiden muafiyet 

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaf olacaktır: 

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar. 

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil). Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır. (Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, anılan Tebliğ ekinde yer alan  “Birden Fazla Meskeni Olanların, Muafiyet Uygulanacak En Düşük Değerli Tek Meskenlerine (İntifa Hakkına Sahip Olunan Dahil) İlişkin Bildirim” ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.) 

c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar. 

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması halleri hariç). 

  

- Beyan ve ödeme zamanı 

Mevcut düzenlemeye göre ilk beyannamenin 20 Şubat’a kadar vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ödeme için iki taksit öngörülüyor. Beyannameni verileceği şubat ayında ve ağustos ayında iki eşit taksitte. 

Beyanname vermek zorunda olan mülk sahipleri, beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilecekleri gibi mali müşavirle sözleşme imzalayarak, meslek mensupları aracılığıyla da gönderilmesini sağlanabilir. Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi durumunda, beyannameye eklenecek bina vergi değerini gösteren belge, beyannamenin verildiği tarihi takip eden 15 gün içinde vergi dairesine elden teslim edilmesi veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine gönderilmesi gerekiyor. 

Kaynak :  Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği 

 

Günün Sözü : "Nasihati hırsızdan alır, dinini tilkiden öğrenirsen, tavuk çalmanın günah olmadığına İnanırsın." (Sartre) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi