Mali tatil - 2021

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. Maddesi uyarınca 01.07.2021-20.07.2021 dönemi mali tatildir. Ancak, mali tatilin son günü olan 20 Temmuz aynı zamanda Kurban Bayramının ilk günüdür. Dolayısıyla, mali tatil sonrası ilk işgünü 26 Temmuz 2021’dir. 

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2021 yılında mali tatil uygulaması 1 Temmuz 2021 Perşembe günü başlayacak ve 20 Temmuz 2021 Salı günü (dahil) sona erecektir. 

2007 yılından itibaren her yıl temmuz ayının birinci günü ile yirminci günü arası mali tatil olarak kabul edilmektedir. Temmuz ayının yirminci günü de mali tatile dahil edilmektedir. Şayet haziran ayının son günü tatil gününe rastlıyorsa mali tatil temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Bu durum 20 günlük mali tatil süresinin uzamasına neden olmaz, her koşulda mali tatil temmuz ayının 20. Günü sona ermektedir. 

 

Mali Tatil Nedeniyle Uzayan Süreler; 

 5604 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre, son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri Sirkülerin 9. Maddesinde yer verilen beyan ve bildirimler hariç olmak üzere; beyanname verme süresinin son günü mali tatil süresi içerisinde (01.07.2021 – 20.07.2021) kalan vergi, resim ve harçlara ilişkin beyannamelerin verilme süreleri, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzayacaktır. Buna göre 2021 yılı için, mali tatil 1 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp 20 Temmuz 2021 tarihinde sona ereceğinden, söz konusu beyannamelerin verilme sürelerinin son günü 27 Temmuz 2021 Salı günü olacaktır. Diğer taraftan, mükelleflerin mali tatil süresinin sonunu beklemeden beyannamelerini vermeleri de mümkündür. Bu düzenlemeye özel hesap dönemine tabi olup beyanname verme süresi mali tatil süresi içinde olan mükellefler de dahildir. Örneğin: Özel hesap dönemi 31 Mayıs 2021 günü biten bir mükellefin 4. Dönem geçici vergi beyannamesini en geç 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü vermesi gerekmektedir. Bu mükellef eğer isterse mali tatil hükümlerinden yararlanarak geçici vergi beyannamesini 27 Temmuz 2021 günü verebilir. Eğer bir vergi tahakkuk etmiş ise bu vergiyi 28 Temmuz Çarşamba günü akşamına kadar ödeyecektir. 

Diğer bir ifade ile yasal süresi 1 Temmuz ile 20 Temmuz tarihleri arasında sona eren yükümlülükler 27 Temmuz 2021 Salı gününe kadar yükümlülüğün yerine getirilmesi gerekir. 

Yasal süresi 21 Temmuz ile 25 Temmuz arasında sona eren yükümlülükler mali tatili izleyen 5 gün yani 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü sona erecektir. 

 

 Mali Tatil Nedeniyle Uzamayan Süreler; 

  

-İcra yoluyla yapılan satışlarda katma değer vergisi uygulamasına yönelik (5) no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi 

-Noterlik Kanunu’nun 118. Maddesine göre noterler tarafından tahsil edilen damga vergisi ve harç bedellerinin bu Kanun’un 119. Maddesi uyarınca ilgili vergi dairesine bildirilmesine ilişkin olarak verilecek beyannameler ile süreksiz yükümlülük şeklinde değerlendirilen ve 492 sayılı Harçlar Kanunu’na göre verilen (1), (2) ve (4) no.lu Beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri. 

 

 Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler/Vergiler; 

 

Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmamaktadır. 

 

-Özel tüketim vergisi 

-Banka ve sigorta muameleleri vergisi 

-Özel iletişim vergisi 

-Şans oyunları vergisi 

-Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar. 

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamamaktadır. 

  

Günün Sözü :”Dalkavuklardan sakın! Onlar arı gibidir. Ağzında bal, kuyruğunda zehir taşır!” (Hazreti Ali)