Belediye Meclisi Ağustos ayı kararları açıklandı

Nusaybin Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantıları yapıldı. Belediye Meclisinin aldığı karar özetleri şöyle:

  • 21 Ağustos 2019 16:19
  • A
  • A

Nusaybin Belediye Meclisi Ağustos ayı olağan toplantıları yapıldı. Belediye Meclisinin aldığı karar özetleri şöyle:

            "MECLİS KARAR ÖZETLERİ

            Belediyemiz Meclisinin 01.08.2019 - 07.08.2019 tarihleri arası ve Saat 10:00- 16:00’de yapılan 2019 AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS Toplantısında alınan “AĞUSTOS AYINA AİT MECLİS KARAR ÖZETLERİ” 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23’üncü maddesi gereğince, hazırlanmış olup, aşağıya çıkartılmıştır.

           GÜNDEMİN 1’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin birinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve ekli 1/5000 ölçekli Nusaybin Nazım İmar Planı Örneği üzerinde kırmızı kalemle işaretlenen Akaryakıt İstasyonları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yerleri, Askeri Tesisler, Mücavir Alanları içerisinde bulunan tüm Tarım alanları, Düğün Salonları ile Tekstil Atölyelerinin bulunduğu toplam 50 (elli) bölgenin,” 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu’nun 2’inci maddesi gereğince, İlçemiz Yangın Tehlikesine Maruz Kalan Sahaları olarak tespit edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.     

           GÜNDEMİN 2’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin ikinci maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemizde yapımı devam eden TOKİ konutların mevcut durumu, yapılan yer altı durumları ile vatandaşlar nezdinde yaşanan sorunların tespiti ile ilgili Enerji ve TOKİ Komisyonu ile Halkla İlişkiler Komisyonuna havale edilmiş olup, her iki komisyon tarafından konu ile ilgili yerinde halk ile yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucunda; hazırlanan ekli raporların aynen kabulüne, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

           GÜNDEMİN 3’ÜNCÜ MADDESİ:
           Gündemin üçüncü maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İlçemizde Elektrik hattın yer altına alınması ile ilgi Belediyemizce işin mevzuat hükümlerine uygun ve sağlıklı bir karar verilmesi amacıyla, ”Enerji ve TOKİ Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonumuzca yapılan görüşmeler ve araştırmalar sonucunda hazırlanan ekli raporların aynen kabulüne, toplantıya katılan üyelerin oybirliği karar verildi.      

           GÜNDEMİN 4’ÜNCÜ MADDESİ: 
           Gündemin dörtüncü maddesi olarak meclis gündeminde bulunan, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından Belediyemizin 07.08.2017 – 02.05.2019 Dönem/tarihleri arasında yapılan İdari İş ve İşlemleri ile ilgili olarak hazırlanan “Denetim (Teftiş) Raporu”na ilişkin sonuçları kamuoyuna açıklanması ve Meclisin bilgisine sunulmuştur. 

           GÜNDEMİN 5’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin beşinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemiz sınırları içerisinde yeni açılacak zincir marketlerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat talepleri için yapılacak müracaatlarda daha önce işyerleri için istenilen şartlara ilaveten belirtilen şartlar istenilecektir. Zincir Marketler için söz konusu şartların ruhsatlandırma talepleri için yerine getirilmesi zorunludur. Söz konusu ruhsatlar için istenilecek belge ve şartlar olarak belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
          
           GÜNDEMİN 6’INCI MADDESİ:
           Gündemin altıncı gündem maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz Sınırları ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan yardıma muhtaç öğrencilere 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Üniversite kazanan öğrencilere bir sefere mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oyçokluğu ile karar verildi.
 
           GÜNDEMİN 7’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin yedinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Tarihi ve Kültür Mirasımızın beşiği olan Nusaybin’in Mimari dokusunu yeniden canlandırmak için İlçe merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi, Lozan Caddesi, Çağ-Çağ Bulvarı ile Cumhuriyet meydanından sınıra kadar olan alanda yapılacak yeni binalarda Sivil Mimariyi oluşturan Nusaybin’in Kalker taşlarıyla cephe düzenleme çalışmaların yapılması ve yapılacak tadilatlarda Kalkar taşına uygun bir renk olan Kum Beji ile gerekli cephe düzenleme/kaplamanın yapılmasına, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

           GÜNDEMİN 8’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin sekizinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’uncu madde hükümleri ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’uncu  madde hükümleri gereğince, İhtisas Komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonundan eksik olan bir üyenin belirlenmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi. 
 
           GÜNDEMİN 9’UNCU MADDESİ:
           Gündemin dokuzuncu maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyemizce 01.11.2016 tarihli ve 60 sayılı Meclis Kararı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (p) bendi gereğince, Kardeş Kent İlişkisi (Kardeş Belediyecilik) kurulmuş olup, Söz konusu Kardeş Belediyecilik ile ilgili olarak alınan meclis kararının iptal edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi. 

           GÜNDEMİN 10’ UNCU MADDESİ:
           Gündemin Onuncu maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’uncu maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21’inci madde hükümleri göz önünde bulundurularak “Çevre ve Sağlık Komisyonu” ismi altında kurulan komisyonunun isminin günün koşularına göre duyulan ihtiyaç üzerine, Söz konusu Çevre ve Sağlık Komisyon isminin “Ekoloji ve Sağlık Komisyonu” olarak değiştirilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

           GÜNDEMİN 11’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin Onbirinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediye Meclis üyelerinden arasından yapılan açık oylama sonucunda; Belediye Meclis Üyesi Şeyhmus GÖLÇIK kalan süreyi tamamlamak üzere “Plan ve Bütçe Komisyonu” üyeliğine seçilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar  verildi.    

           GÜNDEMİN 12’İNCİ MADDESİ:
           Gündemin Onikinci maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Mülkiyeti Belediyemize ait ihale ile verilen Parkların sözleşme hükümlerine uygun olarak gerekli işletmenliğinin yapılıp yapılmadığı ve mevcut parkların gerekli envanterlerini çıkartılması ile durumlarının ihaleye hazır hale getirilmesi ile ilgili konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi        
             
           GÜNDEMİN 13’ÜNCÜ MADDESİ:
           Gündemin Onüçüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, İlçemiz sınırları içerisinde imar mevzuatı hükümleri gereğince, ismi değiştirilen park, cadde ve sokaklara isim verilmesi ile yeni oluşan cadde ve sokakların Adres Kayıt Sistemi üzerinde gerekli iş ve işlemlerin yapılması için ihtiyaç duyulan, park, cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili konunun gerekli inceleme ve araştırmalarını mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılması için konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, İmar Komisyonuna havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi.   

          GÜNDEMİN 14’İNCİ MADDESİ:
          Gündemin Ondörtüncü maddesi olarak meclis gündemine gündem dışı olarak alınan, Belediyenin kontrol denetiminde bulunan yerlerin imar mevzuatı hükümleri gereğince sağlıklı bir şekilde işleyişini sağlamak ve tarihi mirasımızı ortaya çıkarmak amacıyla, konunun mevzuatı hükümleri doğrultusunda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması amacıyla, konunun önümüzdeki Meclis toplantısında görüşülmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince, Belediye Kültür ve Sanat Komisyona havale edilmesine, toplantıya katılan meclis üyelerin oybirliği ile karar verildi."