Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri (2)

Belediye başkanının görev ve yetkileri, 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi ile belirlenmiştir.

 

Buna göre, Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilir.

Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz.

 

Belediye Başkanının Diğer Görevleri

 1-Belediye personelini atamak, (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu)

 2-Personelin sicil amiri sıfatıyla sicil raporlarını düzenlemek (657sayılı Yasanın  

    115. Maddesi

3-Aday memurların, adaylık dönemi sonunda asaletlerini onaylamak, (657 sayılı Yasanın 58. Maddesi)

4-Asli memurluğa atananlara atananlara yemin ettirmek.

5-Soruşturma geçiren veya hakkında soruşturma açılması nedeniyle görevde kalması sakıncalı olan personeli görevden uzaklaştırmak, (357 sayılı Yasanın 

    138.Md.)

6-Disiplin soruşturması sonucunda, belediye memurlarına, uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermek,

7-4857 sayılı İş Kanununa göre çalışan işçilerin üye olduğu sendika yöneticileri ile toplu görüşmeler yapmak ve toplu sözleşmelerini imzalamak,

8-Belediye personeline ödül, takdirname vermek,

9-belediye ihaleleriyle ilgili olarak ihale evraklarını düzenlettirmek, ihaleleri yaptırmak, (2886 sayılı Yasanın 3.Md. 4734sayılı Yasanın 4.Md.)

10-İhale onay belgelerini onaylamak (2886 sayılı Yasanın 11.Md.)

11-İhale komisyonu olarak belediye encümenine başkanlık etmek.

12-4483sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanunkapsamı dışında kalan ve zimmet (hesabına para geçirme), irtikap (rüşvet alma), İhtilas (Bir malı açıkça sahibinden veya evinden hızla kapıp alma), ihaleye fesat karıştırma v.b. suçları işleyen belediye görevlileri hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak, (3628 sayılı Yasanın 17.ve 18. Md.)

13-İhale komisyonuna alınan ihale kararlarını, ita amiri sıfatıyla karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylamak veya iptal etmek, (2886 sayılı Yasanın 31.Md.)

14-Belediye personelinin görevi sebebiyle işlediği ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer

     Kamu görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında kalan suçlarla ilgi-

    li olarak ilgili makamlara bildirimde bulunmak, (4483 sayılı Yasanın 4.Md.)

15-Belediye meclisinde görüşülüp, kabul edilen imar plan paftalarını imzalamak ve onaylamak,

16-Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesini onaylamak

17-Kaçak ve ruhsatsız yapılar ile proje ve eklerine uygun olarak inşa edilmeyen

Yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu ‘nun 32. Maddesi gereğince işlem 

   yapmak,

18-İhale sözleşmelerinin devrine ilişkin talepleri onaylamak veya reddetmek,

19-İmar planları ile 5 yıllık imar programını hazırlayıp, belediye meclisine sunmak, 

      (3194 sayılı Yasanın 11.Md.)

20-Belediye encümenince alınan yıkım kararlarını uygulamak, (5393 sayılı Yasanın

      38.Md.)

21-Askıya çıkartılan imar plan değişikliklerini ilişkin meclis kararlarına yapılan itirazları 

      belediye meclisine havale etmek, belediye meclisinde görüşüldükten sonra 15 

      gün içinde yazılı olarak itiraz sahibine bildirmek,

22-Erozyonun önlenmesi için ağaçlandırma çalışmaları yapmak, (4122 sayılı Yasanın

      4.maddesi)

23-Fuhuşla mücadele komisyonuna bir üye görevlendirmek, (fuhuşla mücadele 

      tüzüğü,12.md.)

24-İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetine üye olarak

      katılmak,

25-Tüketici hakem heyetine üye görevlendirmek,(Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri

      Yönetmeliği 7/a md.)

26-Mezarlıkların bakım ve onarımını sağlamak, (Mezarlıklar Tüzüğü)

27-Ziraat Odası bulunmayan yerlerde çeltik komisyonuna bir üye görevlendirmek,

28-Ziraat Odası bulunmayan Yerlerde Çiftçi Malları Komisyonuna bir üye görevlen-

      mek,

29-Trafik komisyonuna üye olarak katılmak, (2918 sayılı Yasanın 10-12.md.)

30-İl-ilçe hıfzısıhha komisyonuna üye olarak katılmak, (1593 sayılı Yasanın 1.md.)

31-Hayvan sağlık Zabıtası Komisyonuna üye olarak katılmak, 3285sayılı Yasanın

      32.md.

32-Belediye konut tahsis komisyonunu kurmak, (Kamu Konutları Yön.18.Md.)

33-İl belediye başkanları olarak İl mahalli çevre kurulu toplantılarına katılmak, 

      (2872 sayılı Yasanın 6.md.)

34-Evlilik akitlerini icra etmek,

35-İl belediye başkanları olarak İl Sosyal Hizmetler Kurulu toplantılarına doğal üye olarak katılmak,

36-Belediyeye dilekçe ile başvuran vatandaşların dilekçelerini işleme koymak ve di-

      lekçelerine mümkün olduğunca en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde yanıt vermek, (2709 T.C.Anayasası’nın 74, 3071 sayılı Yasanın 7.md.)

 

Günün Sözü :”Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin!”

 

Abdulbaki AKBAL

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi