Mali Tatil Uygulaması

Bilindiği üzere, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 1. maddesi gereği 2024 yılında 02.07.2024 – 20.07.2024 tarihleri arası mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan “1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ” ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayınlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yapılmıştır. . 

 

5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, “Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, 2024 yılında mali tatil uygulaması 2 Temmuz 2024 Salı günü başlayacak ve 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü (dahil) sona erecektir.

 

Mali tatil nedeniyle uzayan süreler :

Son günü mali tatile rastlayan bazı süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında olan süreler şunlar: 

*Beyana dayanan tarhiyatta, beyanname verme süresi (istisnaları aşağıda). Ancak mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi de mümkün. 

*İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergiler ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi. 

*Uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunma süresi. Mali tatil süresi içinde uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunulmasına bir engel yok.  

*Vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre.:

Mali tatil nedeniyle işlemeyen süreler 

Yasal düzenleme gereği, mali tatil nedeniyle aşağıdaki süreler işlemez. Bu süreler, malî tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. 

*Muhasebe kayıt süreleri,

*Vergi Usul Kanunu’nun 153-170. maddelerinde düzenlenen bildirme süreleri,

*Dava açma süresi,

Mali tatil süresince defter ve belgelerin ibrazı, vergi incelemesine başlama 

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine veya aramalı incelemeler hariç, mali tatil süresince işyerinde incelemeye başlanılması ve inceleme amacıyla defter ve belgelerin bu süre içinde ibrazının istenmesi mümkün değil. 

Mali tatil süresinden önce başlanılmış olan incelemeler devam edebilir. Ancak, bu süre içinde ilave defter, belge ve bilgi talep edilemez ve mükellef tutanak imzalamaya davet edilemez. 

 

Mali tatil süresince bilgi isteme ve tebligat işlemleri :

Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil. 

Mahsup taleplerine yönelik bilgi isteme talepleri mali tatil süresi içerisinde de bildirilebilir. Gerek mali tatil süresinden önce gerekse de mali tatil süresi içerisinde gerçekleşen söz konusu bilgi isteme taleplerine ilişkin tebligat işlemlerinde süre uzamıyor. 

 

Mali tatil kapsamında olmayan süreler:

 

Yasal düzenleme gereği, aşağıdaki vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmıyor.

*Özel tüketim vergisi,

*Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

*Özel iletişim vergisi,

*Şans oyunları vergisi,

*Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar, 

 

Öte yandan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde, bu alacaklar için belirlenen ödeme süreleri, mali tatil nedeniyle uzamıyor.

Beyana dayanan ve beyanname verme süresi malî tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzuyor. 

Bu çerçevede bu yıl, haziran ayına ait vergi sorumlularının tevkif ettikleri katma değer vergisinin ödeme süresi, 26 Temmuz 2024 tarihine uzamış oldu. Mali tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme taleplerinin mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmesi mümkün değil. 

 

 

Günün Sözü:”İnsanlarla münasebetin, ateşle münasebetin gibi olsun; çok uzaklaşma ki donmayasın, çok yaklaşma ki yanmayasın.”

                                                                                            (Sadi Şirazi)

 

Abdulbaki Akbal

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi.