Sermaye Şirketleri (Anonim-Limited) Asgari Sermaye Tutarlarında Yapılan Son Değişiklikler

Değerli okurlarım, bilindiği gibi Anonim ve limitet şirketleri sermaye şirketleridir. Sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirketler “sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayi yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan şirkettir” Limitet şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan esas sermayesi belirli olan ve bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşan şirket türüdür.

 

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için asgari, sermaye miktarı 50.000,00 TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş  bulunan bir diğer ifade ile halka açık olmayan 100.000,00TL, limited şirketler için asgari esas sermaye 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunun ilgili maddeleri ayarınca Cumhurbaşkanı’na bu asgari tutarları anonim şirketleri için sınırsız, limited şirketler için on katına kadar artırma yetkisi de verilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 24.11.2023 tarih ve 7887 sayılı Kararı ile kullanmıştır. Cumhurbaşkanı bu kararı ile anonim şirketlerde 100.000.00 TL olarak, limited şirketlerde ise asgari sermaye tutarı olarak 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı ile anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000,00 TL.’sına kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ve halka açık olmayan anonim şirketlerde 500,000,00 TL. olarak, limited şirketlerde asgari sermaye tutarı 50.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre söz konusu tutarılar 01.01.2024 tarihinden itibaren yeni kurulacak anonim ve limited şirketleri kapsamaktadır.

 

Türk Ticaret Kanunu Cumhurbaşkanı’nca asgari sermaye tutarlarının artırılması halinde mevcut şirketlerin  de sermayelerini belirlenen yeni tutarlara artırma yükümlülüğü getirmemiştir. Ancak mevcut kanun düzenlemelerine göre; belirlenmiş sermayelerini muhafaza etmeye devam edebilirler. 1.1.2024 tarihinden önce  kurulacak ve sermayesi Cumhurbaşkanı’nca belirlenmiş tutarların altında kalan şirketlerin sermaye artırım yapmalarına sermayelerini belirlenen yeni asgari tutara yükseltmelerine gerek yoktur.

 

Avukatlık Kanununun 35. Maddesinin 3. Fıkrasında “Türk Ticaret Kanununun 272’inci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmü yer almıştır.

 

Söz konusu düzenlemeye göre yeni kurulacak anonim şirketlerde sermayesi asgari sermayenin beş katı olan 1.25.000,00TL.ve daha üzerinde ise avukat bulundurmak zorundadır. Halka açık olmayan anonim şirketlerde sermaye tutarı asgari sermayenin beş katı olan 2.500.000,00 TL.Mevcut durumda kurulmuş olan anonim şirketlerde ise sermaye tutarı 250.000,00 TL ve üzerinde avukat bulundurma zorunluluğu devam etmektedir.

 

Günün Sözü :”Herkes bilsin ki güçlü iken adalet, zayıf iken cesaret göstermek asalettir.”
                        (Ehmede Xani)

Abdulbaki AKBAL
S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi

KAYNAKÇA
1.6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
2.1136 Sayılı Avukatlık Kanunu