Sözleşmeli Avukat bulundurmakla görevli bulunan anonim şirketleri

Değerli okurlarım, anonim şirket, bilindiği gibi sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket türüdür. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Bazı A.Ş.lerin niteliğine, faaliyet konusuna, esas sermaye tutarına, ortaklık yapısına ve benzeri özelliklerine göre özel yükümlülükler mevcut mevzuatımızda öngörülmüştür. Bu yükümlülüklerden biri de anonim şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğudur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332. Maddesinde yer alan “ Bu en az sermaye tutarı Cumhurbaşkanı’nca artırılabilir.” Hükmüne istinaden anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı, 25 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı Anonim ve Limited şirketler için en az Sermaye tutarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile artırılmıştır.

Ancak, “Türk Ticaret Kanununun 272’inci maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının baş katı veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgari ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.”

Sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun tespitinde şirketler açısından iki temel ölçüt kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi şirketin türünün anonim şirket olması, ikincisi anonim şirketin sermayesinin anonim şirketler için belirlenmiş olan asgari esas sermaye miktarının beş katından fazla olmasıdır.

Anonim şirketler asgari sermaye tutarı yukarıda ifade edildiği gibi 24.11.2023 tarihli ve 7887 sayılı Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin cumhurbaşkanı Kararı ile 50.000,00 TL’den 250.000,00 TL’ye çıkarılmıştır. Söz konusu kararın yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlenmiştir.”Dolayısı ile son değişiklik bağlamında söz konusu tutarın beş katı olan 1.250.000,00 TL veya daha fazla esas sermayeye sahip anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurma yükümlülüğüne tabi hale gelmiştir. Diğer bir ifade ile avukat bulundurma yükümlülüğü için gerekli olan asgari sermaye tutarı 250.000,00 TL’den 1.250.000,00 çıkarılmış olmaktadır.

Sözü edilen Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında daha önceden sermayesi 250.000,00 TL veya daha fazla olması hasebiyle bir avukatla sözleşme yapmış anonim şirketlerden, sermayesi 1.250.000,00 TL’nin altında kalanlar için mezkür zorunluluk ortadan kalkmıştır. Bu durumdaki şirketler için bir avukat sözleşme yapılması zorunlu değildir. Bahsi geçen şirketler için dilerlerse mevcut sözleşmeyi yenilemeyebilir veya feshedebilir.

Sözü edilen zorunluluk 1 Ocak 2024’ten itibaren yalnızca esas sermayesi 1.250.000,00 TL ve daha fazla olan anonim şirketler için gerekli olup sermayesi bu tutarın altında olan anonim şirketler ile sermayesi ne olursa olsun limited şirketler bu zorunluluğun kapsamı dışında kalmaktadır.

Avukatlık Kanununun 35. Maddesinde, sözleşmeli bir avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen anonim şirketlere Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmedikleri her ay için sanayi sektöründe çalışan 16 yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin iki katı tutarında (40.005,00) TL idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

Günün Sözü :”Kişiliğini makamdan alanlar makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” (Hz.Ömer)

 

 

Abdulbaki AKBAL

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi