Varlık Barışı 

Değerli okurlarım, Yeni Varlık Barışı ile; gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye'ye getirilmesi suretiyle milli ekonomiye kazandırılması ve sahip olunan söz konusu kıymetlerin banka ve aracı kurumlara bildirilmek ve vergi ödenmek suretiyle kayda alınması amaçlanıyor.  Ayrıca, bu düzenlemeyle, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde sahip oldukları varlıkları kayıt altına almaları teşvik ediliyor.   
Yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların vergi dairesine bildirilerek, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi, imkanı getirilmiştir. 

 

Yurt dışı ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların (para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar) 30 Haziran 2022 tarihine kadar ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacak ve vergi incelemesi yapılmayacaktı.. 

Buna göre, yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM'de kabul edilirken yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi. 

Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek. 

 Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek. 

Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek. Vergi incelemesi yapılmayacak 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek, değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak. 

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek. 

 
Yurt içi Varlık Barışında vergi oranı  
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31 Mart 2023 tarihine kadar Varlık Barışı kapsamında vergi dairelerine beyan edilmesi gerekiyor. 

Yurtiçi Varlık Barışı bildiriminin, bağlı bulunulan vergi dairelerine yapılması gerekiyor. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 oranında vergi tarh edilecek. Tarh edilen verginin, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi zorunlu bulunuyor. Yurt dışı Varlık Barışının aksine yurt içi Varlık Barışı’nda tek bir vergi oranı söz konusu, o da yüzde 3 vergi alınacak. 

 

Yurt Dışı Varlık Barışında vergi oranı 
Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 31 Mart 2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilmesi gerekiyor. 

Yurt dışı varlık barışı kapsamında bildirilen varlıkların, Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği veya yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren bu hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulması halinde vergi oranı yüzde 0 (sıfır) olacak. Bu durumda, 

bildirim esnasında alınan vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi dairesine başvurusu üzerine kendisine iade edilecek. 

  
Yurt dışı Varlık Barışı’nda bildirim tarihine göre kademeli bir vergilendirme olacak. Buna göre yurt dışı Varlık Barışı’nda; 

1) 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 1, 

2) 1 Ekim – 31 Aralık 2022 tarihi (bu tarih dahil) arasında yapılacak bildirimlerden yüzde 2, 

3) 1 Ocak – 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak bildirimlerden yüzde 3 

oranında vergi alınacak! 

Taşınmazlar,rayiç bedeliyle bildirimlerde, söz konusu varlıkların Türk Lirası karşılığı bedelleri esas alınacaktır. Kanuni defterlere kaydedilen bu kapsamdaki varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 

Bu yeni varlık barışı düzenlemesinin, önceki varlık barışı düzenlemelerine göre hem artısı hem de eksisi bulunuyor. İyi analiz edilerek yararlanılmasında fayda var! 

Hayırlı olsun diyelim! 

Günün Sözü:”Yaşamayı temin eden bir meşgale, insanlara el açmaktan daha hayırlıdır.” (Hazreti Ömer) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi