Mali Tatil

Bu haftaki köşemize mali tatil ile ilgili konuyu irdelenmeye çalışacağım. Değerli okurlarım hepimizin malumudur. Biz muhasebeciler için ilk defa 5604 sayılı mali tatil kabul edilmesi Kanununun 1. maddesine göre her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) mali tatil uygulanır. Bu uygulama 28.03.2007 tarihinden beri uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, Temmuz ayının ilk iş günü nü takip eden günden başlar.

Son günü mali tatile rastlayan aşağıda belirtilen aşağıda belirtilen süreler tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. Bunlara aşağıda kısaca değinmek istiyorum:

1)-Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.

2)-İkmalen, resen veya idarece yapılan tarhiyatta vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.

3)-Tarh edilen vergilere veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.

4)-Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.

Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı inceleme hariç olmak üzere mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin iş yerinde incelemeye başlanılmaz. Tatil süresince vergi ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içerisinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak MALİ TATİL uygulanmaz.

Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (8) numaralı fıkrasında “Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.” Hükmüne yer verilmiştir.

İlgili kanunlarına göre Temmuz ayında verilmesi icap eden verilme süreleri mali tatile rastlayan beyannameler için dileyen mükellef ve sorumluların mali tatil süresi içerisinde de beyanname vermeleri imkân dâhilindedir.
 
Aşağıda maddeler şeklinde belirtilen süreler mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır:

a)-İcra yoluyla yapılan satışlarda KDV uygulamasına yönelik (5) nolu Katma Değer vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi

b)- Sürekli beyanname vermek zorunda olanlar dışındaki resmi kuruluşlar tarafından müzayede mahallerindeki satışlar dolayısı ile tahsil edilen katma değer vergisinin 15 seri nolu KDV genel tebliğinin (1/3) bölümünde belirtilen ödeme süresi.

c)-Özel tüketin vergisi , banka ve sigorta muameleleri vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süresi.

 d)-Kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süresi.

Kaynak : Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ

 GÜNÜN SÖZÜ: İlkel insan taştan tahtadan yapılmış putların, uygar insansa etten kemikten yapılmış olanların önünde eğilir.                  Bernard SHAW

 
Abdulbaki AKBAL
S.M.MALİ MÜŞAVİR
Sorularınızı bekliyorum.
[email protected]