NUSAYBİN Haber Girişi : 07 Ekim 2021 10:33

Nusaybin’de Şehirleşme ve Mekânsal Gelişim üzerine doktora tezi yayımlandı

Nusaybin’de Şehirleşme ve Mekânsal Gelişim üzerine doktora tezi yayımlandı
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde görev yapan Dr. Rauf Belge, Nusaybin şehrini kapsamlı bir şekilde ele alan bir doktora tezi hazırladı.

Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde görev yapan Dr. Rauf Belge, Nusaybin şehrini kapsamlı bir şekilde ele alan bir doktora tezi hazırladı. Belge’nin “Nusaybin’de Şehirleşme ve Mekânsal Gelişim” başlığını taşıyan tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı tarafından kabul edilmiştir. Prof. Dr. Cemalettin Şahin danışmanlığında hazırlanan tez, 4 buçuk yıllık yoğun bir çalışmanın ürünüdür. 

 

Dr. Rauf Belge’nin doktora tezi, Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte bir sınır kasabasına dönüşen Nusaybin’in şehirsel coğrafya özelliklerini konu edinmektedir. Çalışmada şehrin tarihi süreçte yaşadığı şehirleşme ve mekânsal gelişim süreci, şehir coğrafyası perspektifiyle ele alınmıştır. Nusaybin’in şehirleşme ve mekânsal gelişimini etkileyen coğrafi faktörler incelenmiştir. Nüfusun şehirleşme ve mekânsal gelişime etkisi üzerinde durulmuştur.

 

Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze Türkiye-Suriye Sınırı’nın şehrin morfolojik görünümü ve şehir içi mekân kullanımı üzerindeki etkilerine temas edilmiştir. Özellikle son yıllarda şehirde yaşanan kentsel dönüşüm faaliyetlerinin, mekânsal gelişime olan etkisinden bahsedilmiştir. Nusaybin’in şehirsel fonksiyonları ve bölgedeki merkezi rolüne temas edilmiş, şehrin genel coğrafi sorunlarına çözüm üretilmeye çalışılmıştır. 
Mekânsal bir perspektif sunan tez, Nusaybin’i farklı açılardan ele alarak şehrin coğrafi potansiyelini keşfetmeyi amaçlar. Bu bağlamda Nusaybin’in şehirsel özelliklerinin bütüncül bakış açısı ile ele alındığı bu çalışmada birçok kaynaktan faydalanılmıştır. Tarihi kayıtlar, fotoğraflar, uydu görüntüleri, topografya haritaları, imar planları, istatiksel veriler ve konuyla ilgili yapılmış çalışmalardan istifade edilmiştir. Saha çalışmalarıyla birlikte şehrin ileri gelenleri, resmi kurum yetkilileri, meslek grupları, muhtarlar ve şehir sakinleriyle röportaj ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

Tez, yedi ana bölüm halinde tasarlanmıştır. Birinci bölümde tezin konusu, amacı, metodu, veri kaynakları ve konuyla ilgili temel kavramlar işlenmiştir. İkinci bölümde Nusaybin şehrini etkileyen fiziki coğrafya faktörleri; üçüncü bölümde şehrin kuruluş ve mekânsal gelişimi; dördüncü bölümde nüfus özellikleri; beşinci bölümde şehrin morfolojik yapısı ve şehir içi mekân kullanımı; altıncı bölümde Nusaybin’de şehirsel fonksiyonlar ele alınmıştır.

 

Tezin son bölümü olan yedinci bölümde Nusaybin’de şehirsel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur. 
Dr. Rauf Belge’nin “Nusaybin’de Şehirleşme ve Mekânsal

 

Gelişim” isimli doktora tezine şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz: 
Academia.edu: https://www.academia.edu/52500204/Nusaybinde_%C5%9Eehirle%C5%9Fme_ve_Mek%C3%A2nsal_Geli%C5%9Fim

 

Researchgate: https://www.researchgate.net/publication/354628625_Nusaybin'de_Sehirlesme_ve_Mekansal_Gelisim