Naylon fatura düzenleyen ve kullanan arasındaki büyük ceza farkı 

Sevgili okurlar, 

Bugünkü  köşemizde sahte fatura ile muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge ile ilgili bir konuyu irdelemek istiyorum. Fatura, bir mal veya hizmetin tesliminde düzenlenir. Herhangi bir mal veya hizmet teslimi olmadığı halde, mal veya hizmet tesliminde bulunulmuş gibi düzenlenen fatura sahte faturadır. Sahte faturanın başka bir çeşidi de muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, faturadır. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge durumunda bir mal veya hizmet teslimi vardır, ancak teslim edilen mal ve hizmet miktarı veya tutarı eksik veya fazla gösterilir. 

 

Faturayı sahte olarak düzenlediği tespit edilenler hakkında vergi tekniği raporu ve akabinde vergi inceleme raporları düzenlenir. Düzenledikleri fatura tutarı üzerinden, Danıştay içtihatlarına göre genellikle %2 komisyon geliri elde ettikleri sonucuna varılarak, elde edilen komisyon geliri üzerinden gelir, gelir geçici ve katma değer vergisi tarhiyatları yapılır, aynı zamanda bunlar üzerinden 3 kat vergi ziyaı cezası kesilir ve faiziyle birlikte tahsil ediir. 

 

Kullananlar hakkında ise, bu faturayı sahte olarak düzenleyenler hakkında düzenlenen vergi tekniği raporlarından hareketle düzenlenen vergi inceleme raporlarıyla, kullandıkları sahte faturalara ait katma değer vergisi indirimlerini reddedilerek kullandıkları faturanın katma değer vergisi kadar bir tarhiyat yapılır. Bunun üzerinden  3 kat vergi ziyaı cezası kesilir. Ayrıca, kullanılan sahte fatura oranı dikkate alınarak, maliyetlerini artırıp artırmadığına bakılıp gelir veya kurumlar vergisi beyanı yeniden düzenlenip gelir, gelir geçici veya kurumlar ve kurum geçici vergi tarhiyatları yapılır. Ayrıca bunlar üzerinden yine  3 kat vergi ziyaı cezası kesilir. 

Türk vergi sisteminde vergi kaçakçılığı suçu Vergi Usul Kanunu ‘nun (VUK) 359.maddesi hükmü ile düzenlenmiştir. 

Vergi kaçakçılığı suçlarından en yaygın olanı naylon faturadır. Naylon fatura, ilgili kanun hükmü ile sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak tanımlanmıştır. Burada sadece sahte değil, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura da naylon fatura olarak tanımlanmıştır. 

 

Naylon fatura düzenleme ve kullanma fiilleri vergi usul kanunu 359/b maddesi hükmü gereğince vergi kaçakçılığı suçudur ve cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıdır. Diğer bir anlatımla hürriyeti bağlayıcı cezalar yönünden naylon faturayı kullanan ve düzenleyenler bir ayrıma gidilmemiş olup değişik ölçüde ceza öngörülmüştür. 

Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek üzerinden açıklamaya çalışalım. 

 

X Şirketi 500.000,00 TL+KDV naylon fatura düzenlenmiş olsun, Y şirketi ise 500.000,00 TL+KDV naylon fatura kullanmış olsun. 

 

X şirketi 500.000,00 TL+ KDV fatura düzenlenmiş olduğu için, komisyon faturası düzenlemiş kabul edileceği için 500.000,00x%18=590.000,00 TL üzerinden %2 yani 11.800,00 TL KDV dahil gelir elde etmiş kabul edilecektir. X şirketi 10.000,00 TL için %20 oranında kurumlar vergisi ödemesi gerekecektir. Şöyle (10.000,00 TLx%20=2.000,00 TL) ödemesi gereken KDV ise 1.800,00 TL olacaktır. 

 

Diğer bir ifade ile 500.000,00 TL naylon fatura düzenleyen X şirketi 2.000,00 TL kurumlar vergisi ve 1.800.00 TL ve bunların 3 katı tutarında vergi ziyaı cezası ödemek zorunda kalacaktır. Yani 2.000,00x3=6.000,00 kurumlar vergisi, 1.800,00x3=5.400,00 TL olmak üzere  

 

13.400,00 TL ödemek zorunda kalacaktır. 

Naylon fatura kullanana Y şirketi ise, kullandığı 500.000,00 TL faturanın tamamı ret edileceği için buna isabet eden (500.000,00x%20) 100.000,00 TL kurumlar vergisi, ve (500.000,00 TLx%18) 90.000TL Katma Değer Vergisi ve bu vergilerin 3 katı tutarında vergi ziyaı ödeyecektir. 

Özetle;500.000,00 Tl naylon fatura düzenleyen X şirketi 

2.000,00 TL Kurumlar vergisi 

*6.000,00 Vergi ziyaı cezası (2.000,00x3) 

*1.800,00 TL Katma Değer Vergisi 

5.400,00TL Vergi ziyaı cezası (1.800,00x3) olmak üzere 

Toplam 13.400,00 TL para cezası ödeyecektir. 

500.000,00 TL naylon fatura kullanan Y şirketi ise, 

*100.000,00 kurumlar vergisi 

*300.000,00 vergi ziya cezası (100.000,00x3) 

*90.000,00 TL Katma Değer Vergisi 

*270.000,00 TL Vergi ziyaı cezası (90.000,00x3) olmak üzere 

Toplam 760.000,00 TL para cezası ödeyecektir. 

Düzenleyici X şirketi 13.400,00 TL. para cezası öderken, kullanıcı Y şirketi 760.000,00 TL. para cezası ödemek zorunda kalacaktır. Verilen örnekte de görüldüğü gibi düzenleyici ve kullanıcının  aralarında parasal açıdan büyük bir fark olduğu görülmektedir. 

 

Günün Sözü :”Savaşı zenginler çıkarır, yoksullar ölür.” (Jean Paul Sartre) 

 

Abdulbaki AKBAL 

S.M.Mali Müşavir-B.Denetçi